نمونه کارهای میکس و مستر Pop
آهنگ شهر بی نشون
1/2میلیون
شامل 20 لاین ترک
تاریخ مردادماه 1400
مدت اجرا : 10روز
مشاهده و دانلود

نمونه کارهای میکس و مستر R&B
Take It Away
1/4میلیون
شامل 40 لاین ترک
تاریخ شهریورماه 1400
مدت اجرا : 7 روز
مشاهده و دانلود خام قبل از میکس و مستر

نمونه کارهای میکس و مستر Rock
Call On Me
1/4میلیون
شامل 34 لاین ترک مونو
تاریخ شهریورماه 1400
مدت اجرا : 10روز
بعد از میکس و مستر خام قبل از میکس و مستر

نمونه کارهای میکس و مستر Remix
Call On Me
1 میلیون
شامل 22 لاین ترک مونو
تاریخ بهمنماه 1400
مدت اجرا : 7 روز
بعد از میکس و مستر خام قبل از میکس و مستر